Bieg Olszynki Grochowskiej – regulamin

Start

REGULAMIN

BIEGU OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego

 

Organizator

Fundacja Bieganie

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Impreza organizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy przez Dzielnicę Praga-Południe.

 

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 2 grudnia 2023 r.

Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Szerokiej w Warszawie

W przypadku:

a) wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych, czy jakichkolwiek innych restrykcji uniemożliwiających zorganizowanie biegu, bieg zmieni charakter na bieg wirtualny; w takim przypadku zawodnicy biegną na wybranej przez siebie trasie, rejestrują swój wynik i otrzymują medal pocztą; szczegółowe zasady organizacji biegu wirtualnego opisane są w punkcie Bieg Wirtualny.

b) zmniejszenia limitu uczestników wydarzeń sportowych poniżej obecnie obowiązującego limitu, organizator podzieli imprezę na mniejsze wydarzenia sportowe, oddzielając je od siebie czasowo tak aby liczba uczestników, którzy jednocześnie biorą w nich udział, nie przekraczała obowiązującego limitu; oznacza to zmianę programu minutowego imprezy.

W przypadku zmniejszenia limitu uczestników wydarzenia sportowego do poziomu, który uniemożliwia zorganizowanie biegów w ciągu jednego dnia, w sposób zapewniający niekontaktowanie się uczestników każdego z nich, impreza zmieni charakter na bieg wirtualny.

Osoby, które dokonują rejestracji do biegu akceptują ryzyko konwersji imprezy na imprezę wirtualną, ewentualną zmianę programu minutowego oraz deklarują, że nie będą występowały o zwrot opłaty startowej w przypadku takich zmian.

 

Bieg Wirtualny (jeśli impreza odbędzie się w tej formie)

Intencją Fundacji Bieganie jest organizacja tradycyjnego biegu. Jednak organizator i uczestnicy liczą się z ryzykiem wprowadzenia zakazu organizacji imprez sportowych. Przygotowując imprezę, organizator w dobrej wierze ponosi koszty, w tym projektu i produkcji medali odlewanych, projektu zmian organizacji ruchu, koszty związane z uzyskaniem zgody na wykorzystanie drogi w sposób szczególny i szereg innych kosztów. Koszty te ponoszone są m. in. z wpłat uczestników imprezy. Fundacja Bieganie nie ma środków własnych na pokrycie tych kosztów. Dlatego w przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprezy, zmieni ona charakter na bieg wirtualny.

Apelujemy do biegaczy żeby nie dokonywali rejestracji do biegu jeśli nie akceptują możliwości zmiany formuły na bieg wirtualny.

Uczestnicy pobiegną na dystansie 5km w wybranej przez siebie lokalizacji w terminie od 25 listopada 2023 do 15 grudnia 2023 r.

Po biegu zawodnicy zarejestrują wynik biegu na udostępnionej przez organizatora platformie. Wyniki zarejestrowane przez zawodników staną się oficjalnymi wynikami imprezy. Organizator nie będzie ingerował w podane przez uczestników czasy pokonania dystansu, chyba, że będą rażąco wątpliwe.

Pakiety startowe, w tym numery startowe i medale, zostaną przesłane do zawodników pocztą na wskazany podczas rejestracji adres.

 

Dystans

 • 5,5 km
 • biegi dzieci
  • 200m, do 7 lat
  • 500m, 8-10 lat
  • 1000m, 11-13 lat

Trasa Biegu prowadzi ulicami i ścieżkami leśnymi. Limit czasu na pokonanie dystansu 5,5 km wynosi 50 minut. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność i są zobowiązani do stosowania przepisów ruchu drogowego.

Start i meta w pobliżu biura zawodów. Po drogach publicznych bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu samochodowym. Po terenie parkowym bieg odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

 

Program imprez

9:00 – 11:00 – wydawaniu pakietów startowych

10:00 – biegi dzieci, w kolejności 1000m, 500m, 200m

11:00 – start 5,5m

12:00 – dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z ważnych powodów, w szczególności z powodu nagłych zjawisk atmosferycznych, decyzji administracyjnych, poważnych awarii.

 

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 5,5km mogą wystartować osoby, które mają ukończone odpowiednio 14 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

 

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń wnosi:

– w biegach dzieci – 100 osób

– w biegu na 5,5 – 250 osób

Limit dotyczy osób, które wniosły opłatę startową. Sama rejestracja nie daje gwarancji udziału. Po wpłynięciu opłat startowych od 350 zawodników, zapisy zostaną zamknięte, a osoby, które nie wniosły opłat startowych zostają usunięte z listy startowej, niezależnie od tego kiedy zarejestrowały się do biegu.

Opłata startowa wynosi:

 • biegi dzieci – 10 zł
 • dystanse 5,5km – 40 zł do 10.11.2022, 50 zł po tym terminie

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

 • numer startowy z chipem pomiaru czasu,
 • okolicznościowy medal,
 • gorący poczęstunek i gorące napoje na mecie.

Opłata obowiązuje wszystkich uczestników biegów, niezależnie od wieku, stopnia sprawności czy innych okoliczności.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

 

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl.

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy.

 

Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacja odbędzie się na podstawie czasów brutto, czasy netto będą podane ale nie będą podstawą klasyfikacji. Dlatego prosimy zawodników rywalizujących o czołowe miejsca w kategoriach wiekowych o ustawienie się blisko linii startu.

Na wszystkich dystansach prowadzona będzie klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

W biegach na 5,5km prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych: do 29 lat, do 39 lat, do 49 lat, do 59 lat, 60 lat i więcej.

W biegu na 5,5km, pierwsze trzech osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn i w kategoriach wiekowych otrzymują statuetki. Statuetkę otrzyma również najstarszy uczestnik imprezy.

W biegach dzieci, zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Osoby, które zajmą pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji open, zmieniają kategorię na kategorie specjalne Elita mężczyzn i Elita kobiet i nie otrzymują statuetek w kategoriach wiekowych (nagrodzeni w klasyfikacji open nie otrzymują nagród w klasyfikacji kategorii wiekowych).

 

Polityka prywatności

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, kategoria, miejsce, czas) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu Olszynki Grochowskiej i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym: rejestrację zawodników, pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Wszelkie świadczenia, w tym numery startowe i statuetki można odebrać wyłącznie w dniu imprezy.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
 • szatnie w namiotach
 • depozyt rzeczy osobistych zapakowanych w torby/plecaki.  Rowery, rzeczy wartościowe nie będą przyjmowane do depozytu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.