VII Bieg Flagi

Bieg odbył się 2 maja 2019 r

 

Zapisy i lista startowa

Galeria zdjęć

 

Trasa

 

Wyniki

2019 – 10km

2019 – NW

archiwum wyników

 

Kontakt:

Organizator:

Wydział Sportu i Rekreacji
Telefon: 22 443 90 10
Email: Zoliborz.WSR@um.warszawa.pl Zoliborz.sport@um.warszawa.pl
Godziny pracy: Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Kierownictwo
naczelnik Urszula Markiewicz–Cachro
tel.: 22 443 90 10, e-mail: umarkiewicz@um.warszawa.pl
ul. Juliusza Słowackiego 6/8, p. 119

 

Wykonawca: Fundacja Fabryka Sportu

kontakt@entretiming.pl

 

REGULAMIN  VII BIEGU  FLAGI   (edycja 2019)

( W ramach festynu: MAJÓWKA POD FLAGĄ BIAŁO-CZERWONĄ )

 

Organizator:

Urząd Dzielnicy Żoliborz  m. st. Warszawy.

Realizacja:

Fundacja Fabryka Sportu

Fundacja Bieganie

Cel imprezy:

Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Promocja miejsc pamięci Dzielnicy Żoliborz.

Upowszechnianie biegania.

 

Termin i miejsce:

2 maja 2019 r. , Centrum Olimpijskie, Wybrzeże Gdyńskie 4

Dystans:

[ordered_list]

 • Bieg uliczny na dystansie 10 km. Trasa posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 0.1% (10m).
 • Nordic Walking na dystansie ok. 5 km. Zasady zgłoszenia, opłaty i świadczenia identyczne jak w przypadku biegu na 10 km.
 • Bieg Dzieci na dystansie 100m. W biegu udział biorą dzieci w wieku przedszkolnym. Zgłoszenia nie są wymagane; nie będzie prowadzony pomiar czasu. Organizator przygotuje medale, które wręczy na mecie 300 dzieciom w kolejności ukończenia biegu.

[/ordered_list]

Trasa biegu na 10 km:

Bieg odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni asfaltowej i betonowej, utwardzonej naturalnej.

Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu kołowym, częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 80 minut. Limit czasu na pokonanie dystansu 5 km NW wynosi 70 minut.

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. wzór upoważnienia

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione przez organizatora.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Pomiar czasu:

Elektroniczny w technologii RFID dostarczony przez firmę ENTRE timing. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Osoby, które wezmą udział w biegu bez numeru startowego, dokonają jego modyfikacji, uszkodzą chip pomiaru czasu nie będą sklasyfikowani.

Program imprezy:

11.30 – otwarcie biura zawodów

12:00 – 17.00 Majówka pod Flagą Biało-Czerwoną,
13:00 – start Biegu Malucha – bieg dzieci w wieku przedszkolnym na 100 m (udział nie wymaga rejestracji)
14.00 – START BIEGU NA 10KM i NW,

15.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Udział w Biegu Malucha na dystansie 100 m nie wymaga zgłoszenia.

Łączny limit zgłoszeń w biegu na 10 km i NW wynosi 800 osób. W Biegu Malucha nie ma limitów uczestników.

Rejestracja bez wniesienia opłaty startowej nie daje gwarancji udziału (nie jest rezerwacją). Zagwarantowany udział mają zawodnicy, którzy do czasu wyczerpania miejsc wnieśli opłatę startową. Po wpłynięciu opłat od 800 zawodników zapisy zostaną zamknięte.

Udział w Biegu Malucha jest bezpłatny. Opłata startowa w biegu na 10 km zależy od momentu rozpoczęcia procesowania płatności przez system tpay (nie od chwili rejestracji) i wynosi:

[unordered_list style=’arrow’]

 • 40 zł – w przypadku wniesienia opłaty do 31.03.2019
 • 50 zł – od 01.04.2019

[/unordered_list]

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są: faktury proforma, faktury kredytowe. Faktury przesyłane są tylko elektronicznie.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Nie przyjmowane są do depozytu rowery. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

Klasyfikacje:

Podczas biegu na 10km prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna

– generalna kobiet

– generalna mężczyzn

– w kategoriach wiekowych

– służb mundurowych

W Nordic Walking prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna

– generalna kobiet

– generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn 10km:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60-69 lat

M70 – 70 lat i mężczyźni starsi

Klasyfikacja Nordic Walking: generalna kobiet i mężczyzn.

Klasyfikacja służb mundurowych

Członkami służb mundurowych na potrzeby niniejszego regulaminu są będący w służbie czynnej: wojskowi, policjanci, strażacy i inni funkcjonariusze służb mundurowych podległych MON i MSW. Zgłoszenie w kategorii służb mundurowych możliwe jest wyłącznie w fazie zapisów internetowych. W dniu zawodów, w szczególności podczas zakończenia, nie będą przyjmowane zgłoszenia i uzupełnienia w tej kategorii. Zawodnicy zgłaszający się w kategorii służby mundurowe, w pozycji „klub” formularza zgłoszeniowego podają nazwę lub numer jednostki/służby/jednostki wojskowej. Zgłoszenie podlega weryfikacji przy odbiorze numeru startowego. Podczas weryfikacji zawodnik okazuje dokument potwierdzający jego status. W przypadku nieokazania takiego dokumentu zawodnik nie będzie sklasyfikowany w kategorii służb mundurowych.

Nagrody:   

Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10km i NW otrzymają na mecie biegu okolicznościowe medale.

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na 10km i nordic walking oraz w kategoriach wiekowych i kategorii służb mundurowych otrzymają statuetki.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 10 km i nordic walking:

[ordered_list]

 1. Okolicznościowy medal dla każdego uczestnika biegu na 10 km i uczestnika nordic walking.
 2. Okolicznościową koszulkę techniczną. (organizator dołoży starań aby zawodnicy otrzymali koszulki w rozmiarze zamówionym, ale nie może tego zagwarantować)
 3. Gorący posiłek i napoje.
 4. Szatnie dla uczestników biegów.
 5. Depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę; do depozytu nie będą przyjmowane rzeczy wartościowe, rowery, samochody).
 6. Opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy.
 7. Fotoreportaż z imprezy wykonany przez Sztukę Kadru.

[/ordered_list]

Ochrona danych osobowych

Organizator – Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Fundacja Fabryka Sportu zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, w trybie art. 28 RODO, powierza Fundacji Fabryka Sportu do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji VII Biegu Flagi dane osobowe, tj. listy startowe „VII Biegu Flagi”, na zasadach i w celu tutaj określonym.

Fundacja Fabryka Sportu będzie przetwarzał powierzone rodzaje danych osobowych: dane zwykłe, w tym dane dotyczące następujących kategorii osób: uczestnicy – osoby, które ukończyły 16 rok życia,w postaci imion i nazwisk, dat urodzenia, płci, miast, klubów, e-maili, nr telefonów komórkowych, wyłącznie w/w celu organizacji Biegu Flagi.

Fundacja Fabryka Sportu zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji VIII Biegu Flagi do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Fundacja Fabryka Sportu zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

Fundacja Fabryka Sportu zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu dane powierzone w celu realizacji VII Biegu Flagi oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.

Fundacja Fabryka Sportu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych, a w szczególności nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno przed jak i po VII Biegu Flagi.

Fundacja Fabryka Sportu może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu realizacji VII Biegu Flagi oraz po uzyskaniu uprzedniej, zgody Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Zgoda Administratora musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Fundację Fabryka Sportu, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

Fundacja Fabryka Sportu ponosi wobec Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie się przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, chyba, że obowiązek taki nakłada na Fundację Fabryka Sportu prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Fundacja Fabryka Sportu. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Fundacja Fabryka Sportu informuje Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

Fundacja Fabryka Sportu ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z niniejszymi zapisami, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy zobowiązuje Fundację Fabryka Sportu do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy o próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i przesłane na adres mailowy Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy m.st. Warszawy: zoliborz.sport@um.warszawa.pl.

Fundacja Fabryka Sportu na pisemne żądanie, umożliwi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Fundacja Fabryka Sportu zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy.

Fundacja Fabryka Sportu po zakończeniu VII Biegu Flagi usunie wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie organizacji VII Biegu Flagi oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni od dnia 03.05.2019 r., chyba że przepisy prawa nakładają na Fundację Fabryka Sportu inny obowiązek w tym zakresie. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Fundacja Fabryka Sportu powiadomi Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy pisemne o fakcie usunięcia danych.

Fundacja Fabryka Sportu przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż ze względu na przepisy RODO oraz możliwe dalsze zmiany w przepisach krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, może zajść konieczność zmiany zasad przetwarzania danych osobowych poprzez wprowadzenie dodatkowych klauzul dotyczących ochrony danych osobowych lub modyfikacji zapisów, o których tutaj mowa, jeżeli taki obowiązek wynikać będzie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegu i marszu nordic walking uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem wyłącznie na potrzeby prowadzenia zapisów, pomiaru czasu, wysyłania wyników w SMS i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.