Sztafeta Pamięci – Regulamin

Start

 

REGULAMIN RODZINNEJ SZTAFETY PAMIĘCI

Organizator:
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy

Wykonawca:
Fundacja Violet Kiwi
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Cel imprezy
Celem imprezy jest upamiętnienie pamięci ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego „Sęk”, uczestnika Powstania Warszawskiego i rocznicy zakończenia Powstania Warszawskiego.

Termin i miejsce:
Zawody odbędą się 05.10.2024 r. w Parku Promenada, ul. Promenada, Warszawa. Park znajduje się pomiędzy ulicą Puławska, a Belwederska (na wysokości numeru 16)
Biuro zawodów, start i meta biegów przy na terenie Parku Promenada, dojście od ulicy Puławskiej lub Belwederskiej.

Dystans:
=> Bieg rozstawny (sztafeta) na dystansie łącznym 1944 m podzielony na trzy odcinki po ok. 650m każdy;

=> Bieg indywidualny na dystansie 1944m (3 okrążenia po 650m)

Biegi odbędą się na wyznaczonej trasie po alejkach spacerowych o nawierzchni mieszanej – kostka, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Program imprez:
16.00 – otwarcie biura zawodów
16.50 – zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą zastrzelenie dzieci w sierpniu 1944
17.00 – start sztafety – seria 1

17.40 – dekoracje sztafet
18.00 start biegu na dystansie 1944m
18.30 – dekoracje biegu na dyst. 1944m

Warunki uczestnictwa
W biegu mogą wystartować wszyscy, bez ograniczeń wiekowych, o ile potrafią pokonać swój odcinek sztafety samodzielnie, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Zgłoszenia i opłata startowa
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.
Limit zgłoszeń:

=> 80, 3-osobowych drużyn (udział bezpłatny)

=> 80 osób w biegu na dystansie 1944m (opłata 20 zł)

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.
Maksymalna liczba znaków w nazwie klubu wynosi 25. Nazwy dłuższe w wynikach biegów zostaną skrócone do 25 znaków.
Każda drużyna i uczestnik biegu indywidualnego musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. W związku z tym nie można odebrać pakietów startowych przez pełnomocnika. Udział w biegu z numerem zarejestrowanym na innego zawodnika jest niedopuszczalny.

Rezygnacja
Drużyna i zawodnicy mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna

Nagrody i świadczenia

Każda sztafeta otrzyma:

 • okolicznościowy upominek;
 • numery startowe z kompletem agrafek;
 • okolicznościowe medale na mecie biegu;
 • gorący poczęstunek po biegu.

Każdy uczestnik biegu na dystansie 1944m otrzyma

 • okolicznościowy upominek;
 • numer startowy z kompletem agrafek;
 • okolicznościowy medal na mecie biegu;
 • gorący poczęstunek po biegu.

Statuetki otrzymają:

 • trzy najszybsze sztafety
 • najszybsza sztafeta mająca w składzie dziecko do 7 lat (
 • najszybsza sztafeta mająca w składzie dziecko 8-9 lat
 • najszybsza sztafeta mająca w składzie dziecko 10-11 lat
 • najszybsza sztafeta mająca w składzie dziecko w wieku 12-13 lat
 • sztafety, które mają w składzie najstarszą uczestniczkę i najstarszego uczestnika
 • zwycięzcy kategorii open mężczyzn i kobiet w biegu na dystansie 1944m

Przydzielanie uczestników do kategorii odbywać się będzie roku urodzenia, nie dokładnej daty urodzenia, na podstawie deklaracji złożonych podczas rejestracji.

 

Organizacja zawodów

Drużyny zostaną podzielone na serie. Liczba serii zostanie podana na podstawie liczby zgłoszonych drużyn.

Uwaga, ze względu na nagradzane klasyfikacje, poniższe zasady muszą być bezwzględnie stosowane.

Kolejność startu członków drużyny określona w zgłoszeniu może ulec zmianie. Nie może ulec zmianie skład drużyny podany w zgłoszeniu. Drużyna, której skład zmienił się w stosunku do rejestracji będzie zdyskwalifikowana. Zawodnik nie może pokonywać trasy więcej niż jeden raz. Drużyna otrzymuje pałeczkę, którą w czasie biegu przekazują sobie kolejni biegnący zawodnicy. Zgubienie pałeczki oznacza dyskwalifikację drużyny. Wejście zmieniającego zawodnika do strefy zmian następuje dopiero gdy do strefy zmian zbliża się zmieniany zawodnik. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania pleceń sędziów odpowiadających za organizację strefy zmian. W strefie zmian zawodnik ma obowiązek wykonywania poleceń sędziego, w szczególności dotyczących miejsca oczekiwania na zmianę. Zawodnik musi przejąć pałeczkę w strefie zmian. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących strefy zmian (nie stosowanie się do poleceń sędziego strefy zmian, przekazanie pałeczki poza strefą zmian i innych) prowadzi do dyskwalifikacji.

Polityka prywatności
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;
-realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;
-w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
-inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
1W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Postanowienia końcowe:
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:
• opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
• szatnie w namiotach
• depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
• za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
• za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.