Drzewica Summer Run – Regulamin

Start

3. Drzewica Summer Run 2019

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Drzewica Summer Run jest Gmina i Miasto Drzewica, z siedzibą przy ulicy Stanisława Staszica 22 w Drzewicy.

 

II. CEL IMPREZY

1. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja biegania i aktywnego trybu życia.

3. Promocja Miasta Drzewica .

 

III. TRASA I GODZINA STARTU

1. Termin biegu: 18 sierpnia 2019, start o godz. 10:00

2. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

3. Start i Meta oraz Biuro zawodów usytuowane są na ulicy Stanisława Staszica przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta Drzewica.

4. Trasa: Start na ulicy Staszica następnie ulicą Szkolną i Braci Kobylańskich dalej do Mety usytuowanej na ulicy Stanisława Staszica. Bieg składa się z trzech okrążeń po wymienionej trasie.

5. Dystans – 5 km (trzy pętle; trasa zmierzona z dokładnością do 10m), limit czasu na pokonanie trasy wynosi 60 min.

 

IV . LIMIT I POMIAR CZASU

1. W biegu obowiązuje limit 120 miejsc. O udziale w biegu decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej, a nie kolejność zapisów na listę startową.

2. Pomiar czasu – Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Zapisy do biegu odbywają się za pośrednictwem strony: www.entretiming.pl/drzewica/drzewica-zapisy/

2. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu odbywać się będzie online.
Zapisy online zostają zamknięte po osiągnięciu limitu uczestników. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.
Opłatę startową należy wnieść online podczas rejestracji.

3. Wpłaty dokonywane po zamknięciu listy startowej nie będą zwracane.

 

VI. UCZESTNICTWO

1. Każdy uczestnik Drzewica Summer Run musi, w dniu Biegu mieć ukończone 15 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na udział w zawodach i wzięcia za nie pełnej odpowiedzialności (zgoda rodzica). Każdy uczestnik bierze udział w Biegu Drzewica Summer Run na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora (odpowiedzialność deliktowa).

2. Przebywanie na trasie bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz bieg z psem.

3. Impreza ma charakter otwarty może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

 

VII. OPŁATY
1. Opłata za udział w biegu wynosi 20 złotych od zawodnika. Opłata jest bezzwrotna i nie może być przeniesiona na innego zawodnika. Opłatę startową należy wnieść online podczas rejestracji do biegu.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Faktury za udział w biegu nie będą wystawiane.

 

VIII. BIURO ZAWODÓW, DEPOZYT I SZATNIE

1. Biuro zawodów zlokalizowane będzie na parkingu przed Urzędem Gminy i Miasta Drzewicy przy ulicy Stanisława Staszica w Drzewicy.

2. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyty, które będą znajdować się w budynku Szkoły Podstawowej w Drzewicy. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

3. Organizator nie zapewnia natrysków.

 

IX. PAKIET STARTOWY

1. Organizator w pakiecie startowym zapewnia uczestnikom: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, komplet agrafek, pamiątkową koszulkę, napoje na mecie oraz pamiątkowy medal ukończenia biegu.

2. Możliwość wyboru rozmiaru koszulki istnieje do 31 lipca 2019 r. W przypadku nie dokonania wyboru do tej daty lub zapisu po jej upływie wybór rozmiaru koszulki może być ograniczony.

 

X. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Odbiór numerów i zestawów startowych odbywa się w Biurze Zawodów: Staszica 22, w godzinach  8-10. Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest okazanie przez zawodnika lub w Biurze Zawodów wydrukowanego potwierdzenia zapłaty opłaty startowej. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości. Pakiety startowe nieodebrane w powyższym terminie, nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

2. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego upoważnienia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego tej osoby.

 

XI. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Pierwsze trzy osoby w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną również przyznane w podkategoriach wiekowych. Zostanie również przyznana nagroda dla najlepszej kobiety i najlepszego mężczyzny zameldowanego na terenie gminy Drzewica. Nagrodzeni w kategorii generalnej  nie będą nagradzani w swoich podkategoriach wiekowych.

2. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.entretiming.pl

3. Każdy uczestnik biegu,  będzie przypisany do jednej z podkategorii wiekowej:

·        OPEN

·        15-19 lat

·        20-29 lat

·        30-39 lat

·        40-49 lat

·        50 lat i więcej

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Gminy i Miasta Drzewica oraz  w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Gminy i Miasta Drzewica, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Gminy i Miasta Drzewica oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator  ubezpiecza uczestników imprezy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Rejestrując się na bieg i podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Zabrania się uczestnictwa w biegu dla osób pod wpływem środków odurzających, halucynujących itp. (tj. dopalaczy, alkoholu, narkotyków)

3. Interpretacja oraz wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu jest wyłącznym prawem organizatora, a jego decyzje są ostateczne.

4. Kontakt do organizatora: Gmina i Miasto Drzewica, ul Staszica 22, 26-340 Drzewica, summer.run.drzewica@gmail.com, tel. 531-452-944, pokój 13 B.