Bieg Nipodległości regulamin

Start

REGULAMIN

Cel i charakter imprezy

Celem imprezy jest uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez bieg na dystansie 5km. Impreza nazywana jest dalej Biegiem Niepodległości lub Biegiem.

Osoby rejestrujące się do imprezy mają dwie opcje:

  • udziału w rywalizacji NORDIC WALKING w Warszawie w dniu 11 listopada w parku Kępa Potocka, zwany dalej Biegiem w Warszawie
  • bieg w swojej miejscowości w dniu 11.11.2020 i otrzymanie medalu pocztą lub do wybranego paczkomatu, zwany dalej Biegiem wirtualnym.

Organizator

Fundacja Bieganie
ul. Zabłocińska 4 lok. 58
01-697 Warszawa
NIP 118 205 44 84

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

 

Termin i miejsce

Bieg odbędzie się 11 listopada 2020 r.

Biuro zawodów, start i meta Biegu w Warszawie w parku Kępa Potocka, przy ul. Gwiaździstej, na wysokości ul. Podleśnej, w bielańskiej części parku.

 

Dystans

Dystans biegu to 5km.

Trasa Biegu w Warszawie prowadzi alejkami spacerowymi parku Kępa Potocka. Limit czasu na pokonanie dystansu 5km jest dowolny, przy czym uczestnicy, którzy dotrą na metę po godzinie 12.00 nie będą mieli zarejestrowanego czasu ukończenia biegu i odebrać medalu na mecie.

Start i meta w pobliżu biura zawodów. Po terenie parkowym bieg odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

 

Program Biegu w Warszawie

9.00 – 12.00 – godziny pracy biura zawodów, które wydaje numery startowe i medale uczestnikom biegu wirtualnego

9.00 – 12.00 – godziny pracy startu/mety – w tych godzinach można wystartować i zakończyć Bieg oraz odebrać medal

 

Warunki uczestnictwa w Biegu w Warszawie

W Biegu w Warszawie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 13 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do uprawiania nordic walking lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Podczas weryfikacji w biurze zawodów, osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie medyczne dokonają pomiaru temperatury zawodnikom. Ponadto zawodnicy złożą ANKIETĘ dotyczącą ich stanu zdrowia. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek z pytań ankiety, zawodnik nie może wziąć udziału w imprezie.

 

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń wnosi 500 osób. Limit dotyczy łącznie uczestników Biegu w Warszawie i Biegu wirtualnego.

Limit dotyczy osób, które wniosły opłatę startową. Sama rejestracja nie daje gwarancji udziału. Po wpłynięciu opłat startowych od 500 zawodników zapisy zostaną zamknięte, a osoby, które nie wniosły opłat startowych zostają usunięte z listy startowej, niezależnie od tego kiedy zarejestrowały się do biegu.

Opłata startowa wynosi 39 zł

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

  •  numer startowy z chipem pomiaru czasu,
  • okolicznościowy medal.

Osoby biorące udział w Biegu wirtualnym ponoszą dodatkowo koszty wysyłki medali.

Opłata obowiązuje wszystkich uczestników biegów, niezależnie od wieku, stopnia sprawności czy innych okoliczności.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

 

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl.

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika.

 

Klasyfikacje

Bieg Niepodległości nie jest wydarzeniem sportowym, ale w celach treningowych i statystycznych będzie prowadzony ranking uczestników osobno dla Biegu w Warszawie jak i Biegu Wirtualnego.
W Biegach prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

 

Nagrody i świadczenia

W Biegu w Warszawie o godzinie 12.00 obędzie się dekoracja pierwszych trzech osób w kategoriach kobiet i mężczyzn, które osiągnęły najlepsze rezultaty. Nagrodami będą statuetki. Nie będzie dekoracji zawodników w kategoriach wiekowych.

 

Polityka prywatności

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie Biegu) do celów organizacji i uczestnictwa w Biegu. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, kategoria, miejsce, czas) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym: rejestrację zawodników, pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Zasady Biegu Wirtualnego

Uczestnicy pobiegną na dystansie 5km w wybranej przez siebie lokalizacji najlepiej 11 listopada 2020 lub w innym terminie do 20 listopada 2020. Miejsce biegu jest dowolne.

Po biegu zawodnicy zarejestrują wynik biegu na udostępnionej przez organizatora platformie. Wyniki zarejestrowane przez zawodników staną się oficjalnymi wynikami wirtualnego Biegu Niepodległości. Organizator nie będzie ingerował w podane przez uczestników czasy pokonania dystansu, chyba, że będą rażąco wątpliwe.

Pakiety startowe, w tym numery startowe i medale, zostaną przesłane do zawodników pocztą lub do wybranego paczkomatu.

 

Postanowienia końcowe

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

  • niedozorowany depozyt rzeczy osobistych zapakowanych w torby/plecaki.  Rowery, rzeczy wartościowe nie mogą być pozostawione w depozycie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

  • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
  • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.