XII GÓRSKI BIEG ENTRE – REGULAMIN

Start

Organizator

Stowarzyszenie Klub Sportowy ENTRE.PL Team

Impreza współfinansowana przez m.st. Warszawa

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się 17 listopada 2018 r. w Parku Moczydło przy ul. Górczewskiej w Warszawie.

Dystans

 

Bieg na dystansie 6 000 m i 10 000 m.

Bieg dla dzieci.

 • 250m – rocznik 2011 i dzieci młodsze
 • 500m – rocznik 2008-2010
 • 1000m – rocznik 2005-2007

W biegach na dystansie 500m, 1000m zawodnicy startują samodzielnie. Niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Trasa biegów na dystansach 6 km (dwie pętle) i 10 km (trzy pętle) odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni utwardzonej i naturalnej, oznakowana tablicami co 1 km.

Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu: 50 minut dla dystansu 6 km i 75 minut dla dystansu 10 km.

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w biegach na dystansie 6 km i 10 km mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. wzór upoważnienia

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

Program imprezy

9.00 – otwarcie biura zawodów

10.00 – bieg dla dzieci

11.00 – start biegu na dystansie 6 km

11.15 – start biegu na dystansie 10 km

12.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Łączny limit zgłoszeń do biegów dzieci wynosi 70 osób, łączny limit zgłoszeń do biegów na dystansie 6 km i 10 km wynosi 200 osób.

Zmiany dystansu (z 6 km na 10 km lub odwrotnie) można dokonać swobodnie online do czasu wniesienia opłaty startowej. Po wniesieniu opłaty startowej zmiana dystansu nie będzie możliwa.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach dzieci jest bezpłatny.

Udział w biegach na dystansie 6 km i 10 km jest odpłatny. Opłatę startową można wnieść online podczas rejestracji.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie opłata startowa. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

Opłata startowa (dotyczy dystansu 10 km)

Opłata startowa wynosi:

30 zł – dla 300 zawodników (po 150 osób na dystans 5km i 10km)

40 zł – po przekroczeniu limitu 300 zawodników i w biurze zawodów w dniu biegu.

W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie 14 dni od wniesienia opłaty startowej, nie później jednak niż do dnia 25 sierpnia 2018 r. na adres kontakt@entretiming.pl. Wniosek musi być wysłany z adresu użytego do rejestracji do biegu.

Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek na adres kontakt@entretiming.pl (wysłany z adresu użytego do rejestracji do biegu) o jej przeniesienie w terminie 14 dni od wniesienia opłaty startowej, nie później jednak niż do dnia 27 października 2018 r. We wniosku należy podać imię i nazwisko zawodnika zarejestrowanego do biegu, na którego ma zostać przeniesiona opłata.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

Klasyfikacje

Dla każdego dystansu prowadzona będzie klasyfikacja

 • generalna
 • generalna kobiet
 • generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

W biegach na 6 km i 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60-69 lat i osoby starsze

W przypadku gdy na 10 dni przed imprezą w kategorii wiekowej będzie zarejestrowanych i opłaconych mniej niż 4 zawodniczek/zawodników, kategorię łączy się z kategorią młodszą.

Nagrody

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn i w kategoriach wiekowych biegów na 5km i 10km otrzymają statuetki. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w biegach dzieci otrzymają dyplomy.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 6 km, 10 km i biegów dzieci:

 • okolicznościowy medal,
 • gorący posiłek i napoje,
 • szatnie w namiotach,
 • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie),
 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprez.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom wyłącznie na potrzeby prowadzenia pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.