Bieg Dzika – regulamin

 

Start


Organizator

Fundacja Bieganie

Impreza współfinansowana przez Urząd Dzielnicy Bielany ze środków m. st. Warszwy

 

Termin i miejsce

14 września 2019 r. , Park Młociński, ul. Papirusów, Warszawa

 

Dystans

Biegi na dystansach: 5km lub 10km.

Nordic Walking na dystansie 5km

Biegi Dzieci na dystansach:

200m (dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze); udział nie wymaga rejestracji, dzieci biegną samodzielnie lub w asyście rodziców, bez numerów startowych, a na mecie otrzymują medale

500 m (dzieci urodzone w latach 2011-2012)

1000 m (dzieci urodzone w latach 2009-2010)

1500 m (dzieci urodzone w latach 2007-2008)

2000 m (dzieci urodzone w latach 2004-2006)

W biegu na dystansie 200m dopuszcza się asystę dorosłych, w pozostałych biegach dzieci biegną samodzielnie.

Trasa biegów i NW na dystansach 5 km (jedna pętla) i 10 km (dwie pętle) odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni utwardzonej i naturalnej, oznakowana tablicami co 1 km.

Trasa posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 0.1% (10m).

Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu: 40 minut dla dystansu 5km, 75 minut dla dystansu 10 km, 60 minut dla NW.

 

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w biegach na dystansie 5 km i 10 km mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Uczestnicy NW powinny mieć ukończone 10 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. zgoda rodzica

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Organizator nie zapewnia sędziów kontrolujących technikę NW.

 

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania rywalizacji. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

Program imprezy

9.00 – otwarcie biura zawodów

9.55 – początek biegów dzieci; w kolejności 2000m, 1500m, 1000m, 500m, 200m; dekoracje zwycięzców biegów dzieci bezpośrednio po każdym biegu

11.00 – start biegu na dystansie 5 km

11.15 – start biegu na dystansie 10 km

11.45 – start NW na dystansie 5 km

12.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Łączny limit zgłoszeń wynosi:

150 osób w biegach dzieci

udział dzieci w biegu na 200m (rocznik 2013 i dzieci młodsze) nie wymaga rejestracji – w biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja

400 osób w biegu na dystansie 5 km

400 osób w biegu na dystansie 10km

100 osób w rywalizacji Nordic Walking

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach jest odpłatny. Opłatę startową można wnieść online podczas rejestracji.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie opłata startowa. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

 

Zmiana dystansu

Zmiany dystansu (z 5km na 10km lub odwrotnie) można dokonać swobodnie online do czasu wniesienia opłaty startowej. Po wniesieniu opłaty startowej zmiana będzie możliwa w dniach od 01.09 do 07.09 pisząc wniosek na mail kontakt@entretiming.pl. Po tym terminie i w dniu zawodów zmiana dystansu nie będzie możliwa, a zawodnicy zgłoszeni na 10km, którzy ukończą rywalizacje po 5km, nie będą sklasyfikowani.

 

Opłata startowa

Opłata startowa za udział w biegu na 5km i 10km oraz NW wynosi:

30 zł – dla pierwszych 450 zawodników

40 zł – dla kolejnych 350 zawodników

50 zł – w dniu zawodów

Opłata startowa w biegach dzieci wynosi 1 zł. Symboliczna opłata rejestracyjna służyć ma bardziej przemyślanym decyzjom o rejestracji dziecka do biegu. W poprzednich edycjach limit uczestników szybko się wyczerpywał, uniemożliwiając rejestrację wielu dzieci. W dniu imprezy wiele zarejestrowanych dzieci nie wzięło udziału w biegach.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Ważne! Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu. Prosimy o przemyślaną rejestrację do imprezy.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

 

Klasyfikacje

Dla każdego dystansu prowadzona będzie klasyfikacja

 generalna

 generalna kobiet

 generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

W biegach na 5 km i 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – powyżej 60 roku życia

 

Nagrody

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn i w kategoriach wiekowych biegów na 5km i 10km oraz NW otrzymają statuetki. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji dziewcząt i chłopców w biegach dzieci otrzymają dyplomy.

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 5km, 10km oraz NW i biegów dzieci

  • okolicznościowy medal (w biegu na 200m medal-wpinkę)
  • gorący posiłek i napoje
  • szatnie na namiotach
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie); rowery nie są przyjmowane do depozytu.
  • opiekę medyczną w czasie objętym programem imprez

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu Dzika i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.