Bieg Dzika – regulamin

 

Start


Regulamin

Wydarzenie VIII Bieg Dzika to dwa biegi i biegi dla dzieci:

Dzika Piątka – dystans: 5km (limit czasu 40 minut) oraz NW (limit czasu 55 minut)

Dzika Dycha – dystans: 10km (limit czasu 75 minut)

Dzieci – od 200m do 1500m w zależności od wieku (szczegóły poniżej)

 

Organizator

Fundacja Bieganie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Bielany ze środków m. st. Warszawy

 

Termin i miejsce

17 września 2023 r. , Park Młociński, ul. Papirusów, Warszawa

 

Dystans

Dzika Piątka – dystans: 5km (limit czasu 40 minut)

Nordic Walking – dystans: 5 km (limit czasu 55 minut)

Dzika Dycha – dystans: 10km (limit czasu 75 minut)

 

Trasa biegów i NW na dystansach 5 km (jedna pętla) i 10 km (dwie pętle) odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni utwardzonej i naturalnej.

Trasa posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z wykorzystaniem technologii GPS (dokładność ok. 10m).

Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

 

Uczestnictwo

Biegi mają charakter otwarty. Może w nich wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Limity wieku

14 lat w biegach na 5km

10 lat w NW na 5km

16 lat w biegach na 10km

Biegi Dzieci

0-6 lat – dystans 200m

7-9 lat – dystans 400m

10-12 lat – dystans 1000m

13-15 lat – dystans 1500m

Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. zgoda rodzica

Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu i tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Organizator nie zapewnia sędziów kontrolujących technikę NW.

 

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania rywalizacji. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona i prowadzi do dyskwalifikacji.

 

Program imprez

8.00 – otwarcie biura zawodów obu biegów

9.00 – początek biegów dzieci; zaczniemy od1500m, potem 1000m, 500m, na koniec 200m (zakończenie biegów dzieci ok. 9.45)

10.00 – start biegu na dystansie 5 km i 5km Nordic Walking

10.14 – start biegu Dzika Dycha na dystansie 10 km

11.00 początek dekoracji, w kolejności – biegi dzieci, 5km, 10km

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń do biegów na 5km, 10km oraz NW wynosi łącznie 550 osób. Łączny limit uczestników biegów dzieci – 150 osób. Limity mogą ulec zmianie.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział jest odpłatny. Opłatę startową należy wnieść online podczas rejestracji.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie opłata startowa. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

 

Zmiana dystansu

Zmiany dystansu (z 5km na 10km lub odwrotnie) można dokonać swobodnie online do czasu wniesienia opłaty startowej. Po wniesieniu opłaty startowej zmiana będzie możliwa w dniach od 01.09 do 13.09 pisząc na mail kontakt@entretiming.pl. Po tym terminie i w dniu zawodów zmiana dystansu nie będzie możliwa, a zawodnicy którzy wezmą udział w biegu na dystansie, do którego nie byli zgłoszeni, nie będą sklasyfikowani.

 

Opłata startowa

Opłata startowa za udział w biegu

  • 5km i 10km oraz NW – 50 zł
  • biegi dzieci – 10 zł

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Ważne! Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu. Prosimy o przemyślaną rejestrację do imprezy.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

 

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

 

Klasyfikacje

Dla każdego dystansu prowadzona będzie klasyfikacja

 generalna

 generalna kobiet

 generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

W biegach na 5 km i 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn.

M/K  – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – powyżej 60 roku życia

 

Nagrody

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegów

 Szybka Piątka Dzika na 5km,

 Szybka Dycha Dzika na 10km,

 NW Dzika,

oraz zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych biegów na 5km i 10km;

otrzymają statuetki.

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, nie biorą udziału w dekoracjach w kategoriach wiekowych.

W biegach dzieci, zdobywcy miejsc I-III podczas dekoracji otrzymują dyplomy

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

  • okolicznościowy medal
  • wodę na mecie
  • owoce lub inny poczęstunek na mecie
  • szatnie na namiotach
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie); rowery nie są przyjmowane do depozytu.
  • zabezpieczenie medyczne w czasie objętym programem imprez

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu Dzika i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.