Bieg Dzika – regulamin

 

Start


Regulamin

Wydarzenie VI Bieg Dzika to dwa biegi i biegi dla dzieci:

Dzika Piątka – dystans: 5km (limit czasu 40 minut) oraz NW (limit czsu 55 minut)

Dzika Dycha – dystans: 10km (limit czasu 75 minut)

Dzieci – od 250m do 1500m w zależności od wieku (szczegóły poniżej)

 

Organizator

Fundacja Bieganie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Bielany ze środków m. st. Warszawy

 

Termin i miejsce

12 września 2021 r. , Park Młociński, ul. Papirusów, Warszawa

 

Dystans

Bieg Dzika odbędzie się 12 września 2021 roku w Parku Młocińskim.

Dzika Piątka – dystans: 5km (limit czasu 40 minut)

Nordic Walking – dystans: 5 km (limit czasu 55 minut)

Dzika Dycha – dystans: 10km (limit czasu 75 minut)

 

Trasa biegów i NW na dystansach 5 km (jedna pętla) i 10 km (dwie pętle) odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni utwardzonej i naturalnej, oznakowana tablicami co 1 km.

Trasa posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 0.1% (10m).

Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

 

Uczestnictwo

Biegi mają charakter otwarty. Może w nich wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Limity wieku

14 lat w biegach na 5km i NW

16 lat w biegach na 10km

Biegi Dzieci

0-7 lat – dystans 200m

8-9 lat – dystans 500m

10-11 lat – dystans 1000m

12-13 lat – dystans 1500m

Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. zgoda rodzica

Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu i tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

Organizator nie zapewnia sędziów kontrolujących technikę NW.

 

Pandemia Covid-19

W związku z pandemią istnieją odgraniczenia dla uczestników biegu i dla jej organizacji. W momencie rozpoczęcia zapisów obowiązujące przepisy:

  • liczba uczestników biegów nie może przekroczyć 500 osób,
  • osoby uprawiające sport na terenie lasu i parku nie muszą zakrywać ust i nosa.

W imprezach mogą wziąć udział jedynie osoby, które w ciągu dwóch tygodni poprzedzających imprezę oraz w dniu imprezy nie mają następujących objawów: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, ból mięśni, ból gardła, biegunka, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.

Osoby, które zatają w/w objawy i wezmą udział w imprezie, biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą.

W przypadku zmiany przepisów, organizator zmuszony będzie do dostosowania do nich regulaminu imprez lub do ich odwołania. W przypadku konieczności odwołania imprezy przed zamówieniem medali (zazwyczaj 3 tygodnie przez terminem imprezy), organizator zwróci uczestnikom opłatę startową w całości. W przypadku wprowadzenia zakazu organizacji imprez po zamówieniu medali, organizator nie zwraca opłaty startowej, imprezy zmieniają charakter na „wirtualny”, organizator zachęci zarejestrowanych do biegu indywidualnego w dowolnej lokalizacji i terminie i przesłania wyników, a medale zostaną wysłane pocztą. Uczestnicy akceptują powyższe rozwiązania.

W zakresie organizacji biegów, organizator zwiększy liczbę i dystans pomiędzy punktami odbioru numerów startowych w biurze zawodów, udostępni zawodnikom środki do dezynfekcji rąk, może również w ramach każdego biegu podzielić zawodników na grupy, startujące w interwałach.

 

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania rywalizacji. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona i prowadzi do dyskwalifikacji.

 

Program imprez

8.00 – otwarcie biura zawodów obu biegów

9.00 – początek biegów dzieci; zaczniemy od1500m, potem 1000m, 500m, na koniec 200m (zakończenie biegów dzieci ok. 9.45)

10.00 – start biegu na dystansie 5 km i 5km Nordic Walking

10.45 – zakończenie biegu Dzika Piątka na dystansie 5 km

11.00 – start biegu Dzika Dycha na dystansie 10 km

Dekoracje bezpośrednio po każdym z biegów

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń do biegów na 5km, 10km oraz NW wynosi łącznie 450 osób. Łączny limit uczestników biegów dzieci – 190 osób. Limity mogą ulec zmianie.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach dzieci jest bezpłatny. Udział w pozostałych biegach jest odpłatny. Opłatę startową można wnieść online podczas rejestracji.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie opłata startowa. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

 

Zmiana dystansu

Zmiany dystansu (z 5km na 10km lub odwrotnie) można dokonać swobodnie online do czasu wniesienia opłaty startowej. Po wniesieniu opłaty startowej zmiana będzie możliwa w dniach od 01.09 do 08.09 pisząc na mail kontakt@entretiming.pl. Po tym terminie i w dniu zawodów zmiana dystansu nie będzie możliwa, a zawodnicy którzy wezmą udział w biegu, do którego nie byli zgłoszeni, nie będą sklasyfikowani.

 

Opłata startowa

Opłata startowa za udział w biegu na 5km i 10km oraz NW wynosi 40 zł

Udział w biegach dzieci jest bezpłatny.

 

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Ważne! Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu. Prosimy o przemyślaną rejestrację do imprezy.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

 

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

 

Klasyfikacje

Dla każdego dystansu prowadzona będzie klasyfikacja

 generalna

 generalna kobiet

 generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

W biegach na 5 km i 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn.

M/K  – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – powyżej 60 roku życia

 

Nagrody

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegów, oraz w kategoriach wiekowych

 Szybka Piątka Dzika na 5km,

 Szybka Dycha Dzika na 10km,

 NW Dzika,

otrzymają statuetki.

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom

  • okolicznościowy medal
  • wodę na mecie
  • owoce lub inny poczęstunek na mecie
  • szatnie na namiotach
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie); rowery nie są przyjmowane do depozytu.
  • zabezpieczenie medyczne w czasie objętym programem imprez

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu Dzika i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.