Kółka na Kole – regulamin

StartRegulaminBiegi dzieciZapisyLista startowaTrasaGaleriaWynikiArchiwum wyników

Organizator

Fundacja Bieganie

Impreza współfinansowana przez Urząd Dzielnicy Wola ze środków m. st. Warszwy

 

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się w Lasku na Kole, rejon ul. Obozowej i ul. Księcia Janusza

Bieg 1, wiosna – 13 maja 2017

Bieg 2, jesień – 21 października 2017

 

Dystans

Bieg na dystansie 10 000 m.

Trasa posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 0.1% (10m).

 

Biegi Dzieci na dystansach:

200m (dzieci urodzone w roku 2010 i młodsze)

500 m (dzieci urodzone w latach 2007-2009)

1000 m (dzieci urodzone w latach 2004-2006)

1500 m (dzieci urodzone w latach 2001-2003)

W biegu na dystansie 200m dopuszcza się asystę dorosłych, w pozostałych biegach dzieci biegną samodzielnie.

Trasa biegu 10 km (trzy pętle) odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni utwardzonej i naturalnej, oznakowana tablicami co 1 km.

Bieg odbędzie się przy częściowo otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu: 75 minut

 

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w biegu na dystansie 10 km mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach. wzór upoważnienia

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

 

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 

Program imprezy

9.00 – otwarcie biura zawodów

10.00 – początek biegów dzieci; w kolejności 1000m, 500m, 200m; dekoracje zwycięzców biegów dzieci bezpośrednio po każdym biegu

11.00 – start biegu na dystansie 10 km

12.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Zgłoszenie rozumiane jest jako rejestracja zawodnika i wniesienie opłaty startowej łącznie. Limit zgłoszeń do biegów dzieci wynosi 60 osób, limit zgłoszeń do biegu na dystansie 10 km wynosi 200 osób. Limit może ulec zmianie.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach dzieci jest bezpłatny.

Udział w biegach na dystansie 10 km jest odpłatny. Opłatę startową można wnieść:

– online podczas rejestracji

 

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

 

Opłata startowa (dotyczy dystansu 10km)

Opłata startowa wynosi:

30 zł – dla pierwszych 200 zarejestrowanych i opłaconych zawodników;

40 zł – po przekroczeniu limitu 200 opłaconych zawodników.

W przypadku rezygnacji z udziału po wniesieniu opłaty startowej, prośbę o zwrot opłaty startowej należy zgłosić w terminie do dnia 30.04.2017 r. (edycja wiosenna) i do 30.09.2017 r. (edycja jesienna) na adres kontakt@entretiming.pl. Zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. Od zwracanej kwoty organizator potrąci kwotę 10 zł tytułem prowizji od płatności online i kosztów administracyjnych.

Cedowanie opłaty na innego zawodnika jest możliwe o ile zawodnik, który wniósł opłatę złoży wniosek o jej przeniesienie w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia 2017 r. (edycja wiosenna) i do 30 września 2017 r. (edycja jesienna).

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

 

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

 

Klasyfikacje

Podczas każdego biegu cyklu prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna

– generalna kobiet

– generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej i wiekowych zajmują miejsca blisko linii startowej.

W biegu na 10 km prowadzone będą również klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60-69 lat

M/K 70 – 70 lat i osoby starsze

 

Klasyfikacja cyklu biegu na 10km

Klasyfikacja całego cyklu będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.

  • Klasyfikacja generalna – o ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma czasu brutto uzyskanego w obu biegach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli dwóch biegów nie są klasyfikowani. W przypadku uzyskania tej samej sumy czasu o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między zawodnikami w biegach cyklu.
  • Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – per analogia do klasyfikacji generalnej.

 

Nagrody

Po pierwszym biegu udekorowanych zostanie pierwszych trzech zawodników i zawodniczki w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn i w kategoriach wiekowych wszystkich biegów otrzymają statuetki

Organizator zapewnia uczestnikom biegu na 10km:

  • okolicznościowy medal
  • poczęstunek i napoje
  • szatnie na namiotach
  • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie)
  • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprez

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom wyłącznie na potrzeby prowadzenia pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.