Triathlon Bielański – regulamin

Start

REGULAMIN

VIII TRIATHLON BIELAŃSKI

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W TRIATHLONIE I AQUATHLONIE

 

Organizator

Fundacja Bieganie

kontakt@entretiming.pl

 

Współorganizatorzy

Centrum Rekreacyjno Sportowe Bielany

Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany

 

Termin i miejsce

25 września 2022 r.

  • Pływalnia CRS Bielany – ul. Lindego 20
  • Park Młociński, ul. Papirusów, Warszawa

 

Rodzaje konkurencji i dystans

Impreza obejmuje dwie dyscypliny:

  • Aquathlon – pływanie 200m + bieg przełajowy 1km
  • Triathlon – pływanie 400m + rower 12km + bieg przełajowy 4km

Konkurencja pływania zostanie rozegrana na basenie CRS Bielany, ul. Lindego 20.

Konkurencje: jazda na rowerze i bieg rozegrane będą w Lesie Młocińskim, ul. Papirusów; nawierzchnia naturalna

Limit czasu w konkurencji pływackiej wynosi 15 minut. Limit czasu jazdy na rowerze i biegu wynosi łącznie 70 minut.

 

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w Aquathlonie mają osoby urodzone w roku 2006 i młodsze. Prawo startu w Triathlonie mają osoby urodzone w roku 2005 i osoby starsze.

Osoby niepełnoletnie uczestniczące w imprezie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) do udziału w zawodach. zgoda rodzica

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców i opiekunów. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w rywalizacji sportowej pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione przez organizatora.

 

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się tylko online. Łączny limit zgłoszeń wynosi 120 osób.

Udział w aquathlonie jest bezpłatny dla zawodników z Mazowsza. Udział w triathlonie zawodników z Mazowsza w wieku do 19 lat jest bezpłatny.

Pozostali uczestnicy Triathlonu wnoszą opłatę startową. Opłata wynosi:

  80 zł jeśli zostanie dokonana online podczas rejestracji;

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.

W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie będą wystawiane faktury proforma i faktury kredytowe. Wystawione faktury nie będą wysyłane pocztą.

 

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

 

Odbiór numerów startowych

Odbiór numerów startowych odbywa się tylko osobiście. W dniu startu w biurze zawodów w holu pływalni CRS Bielany przy ul. Lindego 20. Weryfikacja zawodników odbywa się w biurze zawodów. Nie dopuszcza się wydawanie pakietów startowych pełnomocnikom.

 

Organizacja konkurencji pływackiej

Konkurencja rozegrana zostanie na basenie sportowym CRS Bielany o długości 25 m. Zawodnicy startują z wody, po dwie osoby na torze. Podział na serie nastąpi na podstawie zadeklarowanego czasu, od zawodników najszybszych do najwolniejszych. W przypadku nie podania czasu lub zgłoszenia w dniu imprezy, zawodnicy startują w ostatnich seriach. Zmiana serii/toru nie jest możliwa. Zawodnik, który nie zgłosi się do swojej serii zostanie zdyskwalifikowany.

Na basenie zawodnicy zobowiązani są do przestrzeganiami niniejszego regulaminu i regulaminu pływalni CRS Bielany.

 

Organizacja części biegowej (aquathlon) oraz rowerowej i biegowej (triathlon)

Po części pływackiej zawodnicy przemieszczają się w dowolny, bezpieczny sposób na miejsce startu części biegowej (aquathlon) i kolarskiej/biegowej (triathlon), zlokalizowanego w Parku Młocińskim, ul. Papierusów. Odległość między pływalnią, a Parkiem Młocińskim wynosi ok. 4 km.

Po przemieszczeniu się do Parku Młocińskiego zawodnicy triathlonu wprowadzają rowery do strefy zmian. Wejście do strefy zmian następuje za okazaniem numeru startowego. Wyprowadzanie rowerów ze strefy zmian możliwe jest dopiero po zakończeniu jazdy na rowerze przez najwolniejszego zawodnika.

Zawody odbywają się w formule „na dochodzenie”. Zawodnik, który pierwszy minie linię mety jest zwycięzcą zawodów.

Podczas jazdy na rowerze zawodnicy są bezwzględnie zobowiązani do używania kasków wyprodukowanych w zgodzie z europejską normą bezpieczeństwa kasków rowerowych.

Czas startu do biegu oraz do roweru/biegu ustala się na podstawie czasu pływania. Zawodnik, który uzyskał najlepszy czas pływania startuje jako pierwszy. Kolejni zawodnicy startują w interwałach odpowiadających stracie do pierwszego zawodnika. Stratę do pierwszego zawodnika zaokrągla się w górę do pełnej sekundy.

Ustawienie zawodników do startu biegu (roweru/biegu) odbędzie się 5 minut przed startem pierwszego zawodnika. Zawodnicy, nieobecni podczas ustawiania kolejności startują po ostatnim zawodniku.

 

Pomiar czasu

Podczas pływania pomiaru czasu dokonują sędziowie przy pomocy stoperów. Podczas części rowerowej i biegowej pomiar czasu w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony jest na numerze startowym. Podczas jazdy na rowerze i biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo na wierzchu przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zawodnik, który zasłania numer, dokonuje jego modyfikacji, uszkodzi chip pomiaru czasu nie są klasyfikowani.

 

Program imprezy

8.00 – 8.40 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów w holu pływalni CRS Bielany.

8.00 – rozgrzewka uczestników aquathlonu

8.20 – otwarcie zawodów

8.30 – start pierwszej serii pływania w konkurencji aquathlon

9.00 – rozgrzewka dla uczestników triathlonu

9.15 – start pierwszej serii w konkurencji triathlon

11.00 – otwarcie boksu na rowery

11.15 – początek biegu w konkurencji aquathlon

11.45 – start konkurencji kolarskiej i biegowej w kategorii triathlon

13.15 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Depozyt

Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rowery nie są przyjmowane do depozytu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na  pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych i dokumentów.

  

Klasyfikacje

Aquathlon (z podziałem na chłopców i dziewczęta)

Dzieci – do 10 lat

Dzieci – 11-12 lat

Młodzicy – 13-14 lat

 

Triathlon

Klasyfikacja open M/K

Kategorie wiekowe:

M/K 15 (Juniorzy młodsi) 15-17 lat

M/K 18 (Juniorzy, 18-19 lat)

M/K 20

M/K 30

M/K 40

M/K 50

Podstawą klasyfikacji jest suma czasu pływania i biegu (aquathlon) lub pływania, jazdy na rowerze i biegu (triathlon).

 

Nagrody

W rywalizacji triathlonistów, zdobywcy miejsc I-III w kat. open K i M oraz w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

W rywalizacji aquathlon, zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych otrzymają medale.

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymają:

  • okolicznościowy medal,
  • posiłek i napoje

Wszyscy zawodnicy mogą skorzystać z:

  • szatni w namiotach,
  • depozytu rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę). Rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie),

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Triathlonu Bielańskiego i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Organizator zabezpieczenie medyczne podczas imprezy w czasie objętym programem imprezy.

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Pakiety startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy, ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w imprezie uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu. Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji imprezy.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem wyłącznie na potrzeby rejestracji zawodników, prowadzenia pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w imprezie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.