Bieg trailowy w lesie Nowa Warszawa

 

Miesiące zimowe to idealny czas na bieganie w terenie. Zapraszamy na premierę nowej trasy crossowej, poprowadzonej po słabo znanym, ale urokliwym lesie Nowa Warszawa, położonym między Parkiem Młocińskim, a Puszczą Kampinoską.

Na uczestników biegu czekają kręte i wąskie ścieżki, trochę korzeni i piasków, ale też pozbawione takich trudności odcinki szybsze. Organizowany bieg jest zapowiedzią cyklu biegów przełajowych, jakie zamierzamy organizować od przyszłego sezonu. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące trasy.

Do zobaczenia!

 • Termin – 10 lutego 2018 r. (sobota)
 • Miejsce – Uroczysko Nowa Warszawa, ul. Wóycickiego
 • Opłata startowa – symboliczne 10 zł
 • Trasa – ciekawa trailowa, urozmaicona z podbiegami
 • Elektroniczny pomiar czasu, chipy w numerze startowym – TAK
 • Gorąca herbata i ciastka na mecie – TAK
 • Wyniki w kategoriach wiekowych – TAK
 • Miejsca do parkowania – mnóstwo

 

Czego nie będzie:

 • Catering – BRAK
 • Medale – BRAK
 • Nagrody rzeczowe – BRAK
 • Dozorowany depozyt – BRAK
 • Szatnie- BRAK

Regulamin

Organizator

Fundacja Bieganie

 

Termin i miejsce

10 lutego 2018 r. , uroczysko Nowa Warszawa, ul. Wóycickiego, róg Dankowickiej, Warszawa

dojazd ZTM 181 (przystanek Dankowicka)

 

Dystans

Bieg na dystansie 5 000 m i 10 000 m.

Dystans przybliżony.

 

Trasa biegów na dystansach 5 km (jedna pętla) i 10 km (dwie pętle) odbędzie się na oznakowanej trasie o nawierzchni naturalnej.

Bieg odbędzie się przy częściowo zamkniętym ruchu pieszym i rowerowym.

Limit czasu na pokonanie dystansu: 40 minut dla dystansu 5km i 75 minut dla dystansu 10 km.

 

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty. Może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.

Prawo startu w biegach na dystansie 5 km i 10 km mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie startujące w biegu zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) na udział w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz  nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione przez organizatora.

Odbiór numerów startowych odbywa się w dniu biegu tylko osobiście.

Nie dopuszcza się startu zawodników na wózkach ze względu na charakter trasy i ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa dublowanych zawodników.

Nie dopuszcza się startu zawodników z psami.

 

Pomiar czasu

Elektroniczny w technologii RFID. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabronione pod karą dyskwalifikacji.

 

Program imprezy

9.00 – otwarcie biura zawodów

11.00 – start wspólny na dystansie 5km i 10km

12.30 – ogłoszenie wyników

 

Zgłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Łączny limit zgłoszeń do biegów wynosi 100 50 osób.
Zmiany dystansu (z 5km na 10km lub odwrotnie) można dokonać online, najpóźniej w przeddzień imprezy.

Zapisy online zostają zamknięte po wyczerpaniu miejsc, a jeśli nie zostaną wyczerpane, to w przeddzień biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Udział w biegach na dystansie 5km i 10 km jest odpłatny. Opłatę startową należy wnieść online podczas rejestracji.

Zgłoszenie uważa się za zakończone, jeżeli zostaną spełnione oba warunki: (a) zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i (b) zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Na listach startowych publikowane są dane zawodników po zaksięgowaniu opłaty startowej.

 

Opłata startowa (dotyczy dystansów 5km i 10km)

Opłata startowa wynosi 10 zł

Zawodnik, który rezygnuje z udziału po wniesieniu opłaty, może żądać zwrotu opłaty w ciągu 14 dni od jej wniesienia pisząc na adres kontakt@entretiming.pl. W przypadku nie wzięcia przez zgłoszonego udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej.

 

Depozyt

Organizator udostępni uczestnikom namiot na rzeczy osobiste zapakowane do toreb i plecaków. Depozyt nie jest dozorowany i organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nim pozostawione.

 

Klasyfikacje

Prowadzona będzie klasyfikacja:

 • generalna
 • generalna kobiet
 • generalna mężczyzn
 • w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

M/K 20 – do 29 lat

M/K 30 – 30-39 lat

M/K 40 – 40-49 lat

M/K 50 – 50-59 lat

M/K 60 – 60-69 lat

M/K 70 – 70 lat i osoby starsze

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje prowadzone są na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji. Zawodnicy planujący rywalizację o czołowe miejsca w klasyfikacjach generalnej i wiekowych, powinni zająć miejsca blisko linii startowej.

Świadczenia, których organizator nie zapewnia

Organizator NIE zapewnia.

 • okolicznościowych medali
 • gorącego posiłku
 • szatni
 • dozorowanego depozytu rzeczy osobistych
 • opieki medycznej podczas biegu. W przypadku wypadku organizator dochowa najwyższej staranności powiadamiając bezzwłocznie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).

Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Biorąc udział w biegach uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.

Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.

Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom wyłącznie na potrzeby prowadzenia pomiaru czasu i publikacji wyników.

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, oraz za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru lub zagubione.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.

Trasa

Uroczysko Nowa Warszawa – miejsce wydarzenia.