Laser Run

 

StartZapisyGaleriaWyniki

 

Link do listy startowej z podziałem na serie startowe:

serie startowe

 

Laser Run to bieganie i strzelanie

Hala szkoły na ul. Narbutta – arena zawodów

 

Schemat trasy

 

REGULAMIN

Organizator

Fundacja Bieganie

Impreza jest dofinansowana ze środków m.st. Warszawy

 

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 20.11.2022 r.

Hala sportowa SP nr 85, ul. Narbutta 14, 02-567 Warszawa

 

Dystanse

 • Bieg 3x200m, 3 serie strzelania – dzieci w wieku 11-16 lat;
 • Bieg 4x400m, 4 serie strzelania – zawodnicy 17 lat i starsi

 

 

Program imprez

8.00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych

9.00 – start pierwszej serii; zawodnicy zostaną podzieleni na serie odpowiadające ich kategorii wiekowej, rozpoczynając od serii najmłodszej do najstarszej; podział na serie zostanie dokonany w przeddzień zawodów; nie ma możliwość zmiany serii;

13.30 – Zakończenie zawodów

Dekoracje odbywać się będą po zakończeniu rywalizacji w kategoriach wiekowych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu, nie później niż w przeddzień zawodów.

 

Przebieg rywalizacji

Zawodnicy zostaną podzieleni na serie startowe. Zawodnicy zgłaszają się do odprawy 20 minut przed startem swojej serii i wchodzą na halę. Przed rozpoczęciem rywalizacji zawodnicy mogą zapoznać się z pistoletem laserowym i dokonać próbnego strzelania. Na wezwanie sędziego, zawodnicy przerywają strzelanie próbne i stają na starcie. Startują wszyscy zawodnicy serii. Po starcie zawodnicy dobiegają do strzelnicy. Zawodnik podbiega do wyznaczonego dla niego stanowiska strzeleckiego i strzela do tarczy, dopóki nie zarejestruje 5 udanych trafień w czarne pole w czasie 50 sekund. Strzelnicę można opuścić po uzyskaniu 5 trafień lub upłynięciu 50 sekund w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po zakończeniu strzelenia, zawodnik odkłada pistolet i rozpoczyna bieg dookoła hali na określonym dla swojej kategorii wiekowej dystansie. O przebiegnięciu wyznaczonego dystansu zawodnik zatrzymuje się na strzelnicy do drugiego strzelania. Zawodnik pokonuje w ten sposób 3 lub 4 cykle strzelanie-bieg i kończy rywalizację. Wynik zawodnika to czas od startu po pokonania wyznaczonej liczby rund, czas strzelania wlicza się do czasu zawodnika.

 

Warunki uczestnictwa

W zawodach mogą wystartować osoby, które posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik, który bierze udział w imprezie musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Numery startowe dzieci mogą odebrać rodzice lub opiekunowie. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest posiadanie obuwia sportowego posiadającego podeszwę nie pozostawiającą śladów na podłodze hali sportowej. Prosimy o przetestowanie obuwia na powierzchni PCV i parkiecie. Zawodnicy, którzy rozpoczną rywalizację w obuwia niespełniającym w/w warunku, zostaną zdyskwalifikowani.

 

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online na stronie dostartu.pl

Limit zgłoszeń wynosi łącznie 100 osób.
Opłata startowa wynosi

20 zł – dzieci w wieku 11-16 lat

40 zł – pozostali uczestnicy

Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie SP 85, o ile zarejestrują się do biegu przed wyczerpaniem limitu uczestników. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest wpisanie podczas rejestracji w rubryce klub „SP 85”. Prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłaty będzie sprawdzane podczas weryfikacji zawodników w biurze zawodów (aktualna legitymacja szkolna).

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

 

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Odbiór numerów startowych w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

 

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w każdej konkurencji oraz w kategoriach wiekowych:

 • dzieci w wieku 11-12 lat;
 • dzieci w wieku 13-14 lat;
 • dzieci w wieku 15-16 lat;
 • zawodnicy 17-49 lat
 • zawodnicy 50+

 

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu otrzyma:

 • medal
 • poczęstunek i napoje;

Pierwsze trzy osoby w kategoriach otrzymają trofea sportowe.

Polityka prywatności

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, kategoria, miejsce, czas) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Robotniczy Klub Sportowy Sarmata, Gen. Bolesława Szareckiego 6 / 64, 01-493 Warszawa, Polska, KRS 0000779799. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia imprezy i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych jej edycjach. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym: rejestrację zawodników, pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Trofea sportowe, numery i inne świadczenia są dostępne w dniu imprezy i nie będzie ich można odebrać w innym terminie.

Organizator zapewnia ponadto:

 • zabezpieczenie medyczne imprezy w czasie objętym programem,
 • szatnie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.