Regulamin

Start

 

Regulamin biegu głównego

REGULAMIN GRAND PRIX ŻOLIBORZA 2019
Impreza jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

Organizator
Impreza jest dofinansowana przez Dzielnicę Żoliborz ze środków m.st. Warszawy.
Organizatorem imprezy jest Fundacja Bieganie z siedzibą w Warszawie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa, NIP 118 205 44 84

Termin i miejsce, dystans
Cykl GP Żoliborza składa się z trzech imprez, które odbywają się na terenie Dzielnicy Żoliborz w następujących terminach i miejscach:

 • 10.04.2019 – GP Żoliborza – Cross na Kępie Potockiej – 5km (bieg przełajowy) OTWARTE MISTRZOSTWA żOLIBORZA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 • 22.04.2019 – GP Żoliborza – Bieg Wielkanocny, Bulwary Wiślane – 10km i 1km

 • 15.05.2019 – GP Żoliborza – Bieg Wisły, Bulwary Wiślane – 10km

 

Bieg 1 odbędzie się terenie Parku Kępa Potocka. Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej (w pobliżu mostku nad kanałkiem). Bieg o charakterze przełajowym podłoże 100% trawa. Trasa jest mocno urozmaicona z licznymi krótkimi podbiegami. Trasa składa się z 2 okrążeń ( 2 x 2,5 km ) i jest oznakowana co 1 km.

Bieg 2 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane na przy Plaży Żoliborz obok parkingu przy KS Spójnia, vis-a-vis Cytadeli, Wybrzeże Gdyńskie 2. Bieg odbędzie się po alejkach spacerowych i rowerowych o nawierzchni mieszanej – płyty betonowe, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Bieg 3 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane na przy Plaży Żoliborz obok parkingu przy KS Spójnia, vis-a-vis Cytadeli, Wybrzeże Gdyńskie 2.

Trasy posiadają atest wykonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 10m. Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 40 minut (5km) i 75 minut (10km). Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty i może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.
Prawo startu mają osoby, które w dniu imprezy ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na udział w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w biegach GP Żoliborza na własną odpowiedzialność. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione prze organizatora (odpowiedzialność deliktowa).

Odbiór numerów startowych odbywa się osobiście.
Nie dopuszcza się do startu zawodników na wózkach i z psami.

Pomiar czasu
Elektroniczny w technologii RFID dostarcza ENTRE timing. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. SMS z wynikiem wysyłany jest na podany przy zgłoszeniu numer telefonu. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabronione pod karą dyskwalifikacji.

Program imprez 10.04 i 15.05

16.30 – otwarcie biura zawodów
18.00 – start biegu
19.15 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

Program imprezy 22.04

9.30 – otwarcie biura zawodów
10.30 – start biegów dzieci
11.30 – start biegu głównego na 10km
13.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

Opłata startowa

Opłata startowa za udział w każdym biegu cyklu wynosi:

– 30 zł – pierwszych 200 prawidłowo opłaconych zawodników.
– 40 zł – po osiągnięciu limitu 200 opłaconych zawodników.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego, nagród i trofeów, w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Przenoszenie opłaty na inny bieg cyklu nie jest możliwe.

Depozyt
Organizator prowadzi depozyt rzeczy uczestników zapakowanych do toreb i plecaków (jedna sztuka na zawodnika). Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Organizator nie wyraża zgody na pozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych, dokumentów. Do depozytu nie będą przyjmowane rowery.

Klasyfikacje
Podczas każdego biegu cyklu prowadzone będą klasyfikacje:

 • generalna
 • generalna kobiet
 • generalna mężczyzn

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów od strzału startera (brutto). Rejestrowany będzie też czas od przekroczenia linii startu (netto) zawodników ale nie będzie on podstawą klasyfikacji.

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M/K 20 – do 29 lat
M/K 30 – 30-39 lat
M/K 40 – 40-49 lat
M/K 50 – 50-59 lat
M/K 60 – 60-69 lat
M/K70 – 70 lat i więcej

Klasyfikacja w cyklu Grand Prix

Klasyfikacja całego cyklu będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.

Warunkiem klasyfikacji będzie zgłoszenie do każdego biegu cyklu pod tym samym imieniem i nazwiskiem.

Klasyfikacja generalna – o ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma czasu brutto uzyskanego we wszystkich trzech biegach. Zawodnicy, którzy nie ukończyli trzech biegów nie są klasyfikowani. W przypadku uzyskania tej samej sumy czasu o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między zawodnikami w biegach cyklu.
Klasyfikacja w kategoriach wiekowych – per analogia do klasyfikacji generalnej.
Klasyfikacja na najlepszego biegacza Żoliborza.
Zwycięzcą klasyfikacji zostaje mężczyzna i kobieta, którzy spośród osób, które w czasie rejestracji do biegu zadeklarują, że są mieszkańcami Dzielnicy Żoliborz i zdobędą największą pozycję wśród kobiet i mężczyzn w klasyfikacji Grand Prix na zakończenie cyklu.

Nagrody
Wszyscy uczestnicy biegów na 5km i 10km otrzymają na mecie każdego biegu okolicznościowe medale.
Po każdym biegu pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.
Na zakończenie cyklu nagrody rzeczowe otrzymają zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet, mężczyzn i w kategoriach wiekowych.

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:

 • numer startowy
 • komplet agrafek
 • okolicznościowy medal
 • napoje
 • poczęstunek
 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy
 • szatnie
 • depozyt rzeczy osobistych

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Numery startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Biorąc udział w biegach cyklu GP Żoliborza uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.
Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.
Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom, w szczególności zajmującej się pomiarem czasu na potrzeby prowadzenia tego pomiaru i publikacji wyników.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

Regulamin biegów dzieci

REGULAMIN GRAND PRIX ŻOLIBORZA 2019
Impreza jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy
Organizator
Organizatorem imprezy jest Fundacja Bieganie z siedzibą w Warszawie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa, NIP 118 205 44 84

Termin i miejsce, dystans
Cykl GP Żoliborza składa się z trzech imprez, które odbywają się na terenie Dzielnicy Żoliborz w następujących terminach i miejscach:

 • 10.04.2019 – GP Żoliborza – Cross na Kępie Potockiej (bieg przełajowy)

 • 22.04.2019 – GP Żoliborza – Bieg Wielkanocny, Bulwary Wiślane

 • 15.05.2019 – GP Żoliborza – Bieg Wisły, Bulwary Wiślane
 • 22.05.2019 – GP Żoliborza – Bieg Kaskadowy, Park Kaskada

Bieg 1 odbędzie się terenie Parku Kępa Potocka. Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej (w pobliżu mostku nad kanałkiem).

Bieg 2 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane przy Plaży Żoliborz obok parkingu przy KS Spójnia, vis-a-vis Cytadeli, Wybrzeże Gdyńskie 2.

Bieg 3 odbędzie się w Pasie Nadwiślańskim – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane przy Plaży Żoliborz obok parkingu przy KS Spójnia, vis-a-vis Cytadeli, Wybrzeże Gdyńskie 2.

Bieg 4 odbędzie się w parku Kaskada – biuro zawodów, start i meta zawodów zlokalizowane w Parku Kaskada, przy stacji metra Marymont, ul. Ks. Zygmunta Trószyńskiego.

Dystanse:

  • Szkoła Podstawowa rocznik 2008-2009 – 500 m
  • Szkoła Podstawowa, rocznik 2006-2007 – 1000 m
  • Szkoła Podstawowa, rocznik 2004-2005 – 1500m

Uczestnictwo
Impreza ma charakter otwarty i może w niej wziąć udział każdy, kto spełni warunki opisanie w niniejszym regulaminie.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.

Każdy uczestnik bierze udział w biegach GP Żoliborza na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna. Powinien posiadać dobry stan zdrowia oraz nie mieć żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania biegania. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegach pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik zrzeka się roszczeń za szkody niezawinione przez organizatora.

Pomiar czasu
Elektroniczny w technologii RFID dostarcza ENTRE timing. Chip pomiaru czasu umieszczony na numerze startowym. Uczestnicy biegów muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części ubrania. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu. Zasłanianie numeru, modyfikacja, uszkodzenie chipa pomiaru czasu są zabronione pod karą dyskwalifikacji.

Program imprez 10.04 i 15.05
14.00 – otwarcie biura zawodów
15.00 – rozpoczęcie biegów
15.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

Program imprezy 22.04

9.30 – otwarcie biura zawodów
10.30 – start biegów dzieci
11.00 – dekoracja zwycięzców i zakończenie imprezy

Trasa biegu głównego

Kępa Potocka
Bieg o charakterze przełajowym podłoże 100% trawa. Trasa jest mocno urozmaicona z licznymi krótkimi podbiegami.

Bulwary Wiślane
Bieg odbędzie się po alejkach spacerowych i rowerowych o nawierzchni mieszanej – płyty betonowe, asfalt, nawierzchnia utwardzona. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa odbywać się będzie online. Limit zgłoszeń we wszystkich biegach wynosi 100 osób. Organizator może podnieść lub obniżyć ten limit.
Zapisy online zostają zamknięte w przeddzień każdego biegu. O ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń w czasie zapisów internetowych, zgłoszenia można będzie dokonać również w dniu biegu w biurze zawodów.

Opłata startowa

W biegach nie pobiera się opłaty startowej.

 

Klasyfikacje
Podczas każdego biegu cyklu prowadzone będą klasyfikacje:

   • generalna dziewcząt
   • generalna chłopców

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów od strzału startera (brutto).

Klasyfikacja w cyklu Grand Prix

Klasyfikacja całego cyklu będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców.

W każdej edycji zawodnik zdobywa punkty wg. następującego klucza: 1 miejsce – 30 punktów, 2 miejsce – 27 punktów, 3 miejsce – 25 punktów, 4 miejsce 23 punkty, 5 miejsce – 22, 6 miejsce – 21, …, 26 i kolejne miejsca 1 punkt.  O ostatecznej lokacie zawodnika w klasyfikacji generalnej całego cyklu decyduje suma punktów uzyskanych w dwóch biegach, w których uzyskał największą liczbę punktów. Zawodnicy, którzy nie ukończyli dwóch biegów nie są klasyfikowani.  W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje bilans w rywalizacji między zawodnikami w biegach cyklu.

Nagrody
Po każdym biegu pierwsze trzy osoby w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają medale.
Na zakończenie cyklu zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategorii kobiet, mężczyzn w każdej kategorii otrzymają medale.

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi:

 • numer startowy
 • komplet agrafek
 • napoje
 • poczęstunek
 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy
 • szatnie
 • depozyt rzeczy osobistych

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji zawodów, komunikacji z uczestnikami i promocji imprez organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, kategorii, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.
Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Numery startowe, trofea i nagrody należy odebrać osobiście lub przez przedstawiciela w dniu imprezy ponieważ nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą i za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Biorąc udział w biegach cyklu GP Żoliborza uczestnik deklaruje znajomość niniejszego regulaminu.
Uczestnik udziela zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez organizatora na wskazany adres mailowy ankiet i informacji dotyczących promocji biegów.
Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z organizatorem podmiotom, w szczególności zajmującej się pomiarem czasu na potrzeby prowadzenia tego pomiaru i publikacji wyników.
Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku i na publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.