Regulamin


 
 
Start

 

REGULAMIN

BIEGU WOLNOŚCI w 30. rocznicę wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r.

Organizator

Fundacja Bieganie
Fundacja Fabryka Sportu

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 4 czerwca 2019 r. (wtorek)

Biuro zawodów, start i meta biegów na terenie KS Spójnia, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2

Dystans

 • 10 km.

Trasa Biegu prowadzi po bulwarach wiślanych i ścieżkami leśnymi nad Wisłą. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 80 minut od strzału startera.

Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).

Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Po terenie parkowym bieg odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Program imprez

17.00 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych

18.30 – oficjalne otwarcie imprezy

19.00 – start biegu

20.15 – dekoracja zwycięzców

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 10 km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Numery startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń w biegu na 10 km wynosi 500 osób. Limit dotyczy osób, które wniosły opłatę startową. Sama rejestracja ie daje gwarancji udziału. Po wpłynięciu opłat startowych od 500 zawodników zapisy zostaną zamknięte, a osoby, które nie wniosły opłat startowych zostają usunięte z listy startowej.

Opłata startowa w biegu na 5km i 10km zależy od momentu rozpoczęcia procesowania płatności przez system tpay (nie od chwili rejestracji) i wynosi:

 • 45 zł – podczas rejestracji online
 • 60 zł w dniu imprezy.

Opłata obowiązuje wszystkich uczestników biegów, niezależnie od wieku, stopnia sprawności czy innych okoliczności.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60

K 20, 30, 40, 50, 60

W przypadku gdy na 10 dni przed imprezą w kategorii wiekowej będzie zarejestrowanych mniej niż 4 zawodniczek/zawodników, kategorie wiekowe łączy się z kategorią młodszą.
Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu otrzyma

 • koszulkę z okolicznościowym nadrukiem; organizator dołoży starań aby zawodnicy otrzymali rozmiar odpowiadający ich oczekiwaniom, ale nie może tego zagwarantować;
 • okolicznościowy medal;
 • gorący poczęstunek

Pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bieganie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy.

Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez sędziego głównego do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
 • szatnie w namiotach
 • depozyt rzeczy osobistych zapakowanych w torby/plecaki.  Rowery, rzeczy wartościowe nie będą przyjmowane do depozytu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.