Bielański Walentynkowy Bieg Słonia

Start

REGULAMIN

Organizator
Fundacja BIEGANIE
NIP 1182054484
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Termin i miejsce
Zawody odbędą się w niedzielę 9 lutego 2020 r.
Biuro zawodów, start i meta biegów znajduje się 300m od przystanku Fort Wawrzyszew 01, na przedłużeniu ul. Księżycowej, przy bramie do ROD Wirnik.

Dystanse
Bieg na dystansie 10km
NW na dystansie 7km

Zawody odbędą się na wyznaczonej i częściowo zabezpieczonej trasie o nawierzchni naturalnej i asfalcie (odcinek asfaltowy liczy ok. 200m, zawodnicy pokonują go dwukrotnie na 1km i 9km biegu). Na odcinku asfaltowym należy poruszać się poboczem zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Należy zwrócić uwagę, że trasa może być ośnieżona, a nawet oblodzona, a organizator nie ma niestety zaplanowanych w budżecie środków na usuwanie śniegu i lodu z trasy. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.
Limit czasu wynosi 85 minut od strzału startera. Uczestnicy, którzy zdecydują o zejściu z trasy biegu przed pokonaniem całego dystansu lub jego skróceniu, zobowiązani są do poinformowania o tym sędziów na mecie. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do 40m.
Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów.

Program imprez
9.30 – otwarcie biura zawodów
10.35 – start NW
11.00 – start biegu na 10km
12.45 – dekoracje (mogą rozpocząć się wcześniej)

Warunki uczestnictwa
W biegu na dystansie 10km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach. Dokument do pobrania: zgoda rodzica

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów, w związku z tym, numery startowe nie będą wydawane na podstawie upoważnienia.

Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji.

W fazie zawodów, w której czołówka zacznie dublowanie, dublowani zawodnicy powinni biec gęsiego umożliwiając wyprzedzanie. Gdy zacznie się dublowanie

Uczestnicy poruszają się gęsiego trzymając się prawego skraju trasy. Podczas wyprzedzania powinni zwrócić uwagę czy nie przeszkodzą zawodnikom poruszającym się w przeciwka.

Zgłoszenia, limity i opłata startowa
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.
Łączny limit zgłoszeń (bieg i NW) wynosi 250 osób.
Zapisy trwają do momentu kiedy na liście startowej znajdzie się odpowiednio, 250 osób, które wniosły opłatę startową. Osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej do momentu wyczerpania limitu tracą możliwość opłacenia swojego udziału w biegu i nie mogą wziąć udział w imprezie.
Opłata startowa zależy od terminu jej wniesienia przez system płatności online (nie od chwili rejestracji) i wynosi:
40 zł jeśli zostanie wniesiona online do 07.02.2020
50 zł – 08.02.2020 i w biurze zawodów
Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji korzystając z platformy to płatności online. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

Rezygnacja
Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .
Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego, nagród i trofeów, w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Klasyfikacje

Prowadzone będą klasyfikacje (dla obu dystansów na podstawie czasu brutto):

-Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn na obu dystansach (bieg i NW)

-Klasyfikacja par na obu dystansach (bieg i NW)

Na potrzeby niniejszego regulaminu, parę stanowią dwie osoby, które podczas rejestracji podadzą jednobrzmiącą nazwę pary w rubryce „klub” i zaznaczą, że biorą udział w rywalizacji par. Pary mogą biec razem lub osobno. Do wyniku pary będzie brany łączny czas brutto obu zawodniczek/zawodników. Należy podkreślić, że ze względu na charakter imprezy (Walentynki), parę stanowią dwie osoby dowolnej płci, które są parami w potocznym rozumieniu tego słowa – zakochani, zauroczeni, małżeństwo, narzeczeni itp. Organizator zaznacza, że nie będzie weryfikował, czy zgłoszeni jako pary zawodnicy są faktycznie parą w życiu prywatnym.

-Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn (jedynie informacyjnie, bez przygotowania nagród i trofeów):
M 20, 30, 40, 50, 60, 70
K 20, 30, 40, 50, 60, 70

Nagrody i świadczenia
Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy medal, gorące napoje i poczęstunek (ciastka, banany).

  1. Pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn obu dystansów (bieg 10km i NW) otrzymają statuetki.
  2. Statuetki otrzymają pierwsze trzy pary w kategoriach par mieszanych i zwycięskie pary w kategorii par męski i par żeńskich

W kategoriach wiekowych nie przewidziano nagród.

Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Bieganie. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online, wysyłkę SMS z wynikiem, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Organizator zapewnia ponadto:
zabezpieczenie medyczne; ratownicy KPP z apteczką dostępni będą na mecie biegu.
depozyt rzeczy osobistych; w depozycie można pozostawić torbę/plecak z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie; do depozytu nie będą przyjmowane rowery ani rzeczy przekraczające objętość 65 litrów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.