Bieg Pileckiego – Regulamin

Start

 

REGULAMIN BIEGU ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

Organizator:

Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Juliusza Słowackiego 6/8

01-627 Warszawa

Wykonawca:

Fundacja Promocji Sportu Fair Play
Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Cel imprezy

Celem imprezy jest upamiętnienie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 21 września 2019 r. w parku Kępa Potocka, ul. Gwiaździsta, Warszawa

Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Gwiaździstej, dojście od ulicy Potockiej ( w pobliżu mostku nad kanałkiem).

Dystanse:

 • 5km – Bieg Główny – limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 45 minut. Trasa biegu na 5km posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).
 • 100m – Bieg Malucha dla dzieci w wieku 2012 i młodszych. Bieg ma charakter zabawy; nie wymaga rejestracji; dzieci biegną bez numerów startowych, same lub w asyście opiekunów. Nie będzie prowadzona klasyfikacja, a pierwszych 100 uczestników na mecie otrzyma medal.
 • 500m – rocznik 2010-2011
 • 500m – rocznik 2008-2009
 • 1000m – rocznik 2006-2007
 • 1500m – rocznik 2004-2005

W biegach na dystansie 500m, 1000m, i 1500m zawodnicy startują samodzielnie, niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Biegi odbędą się na wyznaczonych trasach po alejkach spacerowych o nawierzchni mieszanej – kostka i asfalt. Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Biegi odbywają się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

Program imprez:

9.30 – otwarcie biura zawodów i wystaw historycznych
10.00 – złożenie kwiatów pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego w Alei Wojska Polskiego
10.45 – oficjalne otwarcie imprezy
11.00 – rozpoczęcie biegów dzieci i młodzieży; w kolejności 100m, 500m, 1000m, 1500m
11.45 – start biegu na 5km MĘŻCZYN
12.30 – start biegu na 5km KOBIET
13.15 – dekoracja zwycięzców

 

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 5km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online. Dotyczy to biegu na 5km i biegów dla dzieci i młodzieży (500m, 1000m, 1500m). Udział w Biegu Malucha na dystansie 100m nie wymaga zgłoszenia.

Limit zgłoszeń w biegu na dystansie 5km wynosi 700 osób. Limity dotyczą zarejestrowanych osób, które wniosły opłatę startową. Po wyczerpaniu limitów, osoby zarejestrowane, które nie wniosły opłaty startowej zostaną usunięte z list startowych.

Limit zgłoszeń w biegach dzieci i młodzieży (500m, 1000m, 1500m) wynosi łącznie 200 osób.

Udział w Biegu Malucha i biegach dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

Opłata startowa w biegu na 5km wynosi:

 • 30 zł – dla opłat wniesionych do 15.08.2019 r.
 • 40 zł – dla opłat wniesionych po 15.08.2019

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tPay.

Maksymalna liczba znaków w nazwie klubu wynosi 25. Nazwy dłuższe w wynikach biegów zostaną skrócone do 25 znaków.

Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. W związku z tym nie można odebrać numeru przez pełnomocnika. Udział w biegu z numerem zarejestrowanym na innego zawodnika jest niedopuszczalny.

W przypadku nie wzięcia udziału w biegu, organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej. Odbiór pakietu startowego, trofeów i nagród w terminie późniejszym niż w dniu biegu nie jest możliwy.

 

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Ważne! Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu. Prosimy o przemyślaną rejestrację do imprezy.

Faktury wystawiane są na żądanie uczestników po wniesieniu opłaty startowej i wysyłane w formie elektronicznej lub są do odbioru w biurze zawodów. Nie wystawiane są faktury proforma, faktury kredytowe, nie wysyłane są faktury pocztą.

 

Klasyfikacje

Bieg na 5km

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60, 70

K 20, 30, 40, 50, 60

Biegi dzieci i młodzieży

Klasyfikacje generalne dziewcząt i chłopców w każdym z biegów

W Biegu Malucha na dystansie 100m nie będzie prowadzona klasyfikacja.

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu na 5km otrzyma w pakiecie startowym:

 • koszulkę z okolicznościowym nadrukiem (organizator dołoży starań żeby uczestnicy otrzymali koszulki w zamówionym rozmiarze ale nie może tego zagwarantować);
 • numer startowy z chipem pomiaru czasu i kompletem agrafek;
 • okolicznościowy medal na mecie biegu;
 • napoje na trasie i na mecie biegu;
 • gorący poczęstunek po biegu.

Każdy uczestnik biegu biegów dla młodzieży szkolnej otrzyma okolicznościowy medal, napoje i gorący posiłek.

W biegu na 5km pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe. Trzy osoby w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki.

W biegach dzieci i młodzieży szkolnej pierwsze trzy osoby w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają medale.

W Biegu Malucha na dystansie 100m pierwszych 100 zawodników otrzyma medale.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzedu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;
 6. realizacji umów zawartych z kontrahentami m.st. Warszawy;
 7. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
  są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 9. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 10. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
  z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 13. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 14. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 15. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
  w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 1. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Postanowienia końcowe:

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
 • szatnie w namiotach
 • depozyt rzeczy osobistych (dotyczy toreb/plecaków z ubraniami na zmianę, rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w depozycie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.