SUPER-RATOWNIK – biegam i potrafię ratować

Start

REGULAMIN
BIEGAM, POTRAFIĘ RATOWAĆ „SUPER-RATOWNIK”

Organizator
Fundacja Bieganie
Kontakt: kontakt@entretiming.pl
Impreza finansowana jest ze środków m.st. Warszawy przez Dzielnicę Praga-Południe.

Termin i miejsce
Zawody odbędą się 23 listopada 2019 r.
Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Szerokiej, róg ul. Traczy

Opis rywalizacji
UDZIAŁ NIE WYMAGA PRZYGOTOWANIA ANI POSIADANIA WIEDZY Z ZAKRESY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY.
W imprezie biorą udział dwuosobowe zespołu. Skład zespołu jest dowolny, nie ma ograniczeń wiekowych, ani dotyczących płci.
Impreza rozpoczyna się krótką prelekcją/szkoleniem opisującym podstawowe zasady postępowania podczas udzielania pomocy przedmedycznej. Po zakończeniu prelekcji rozpoczyna się rywalizacja na czas i punkty.
Dwa zespoły rywalizują równolegle, a sędziowie notują czas i dokonują oceny jakości wykonywanych zadań.
Zespół ma do wykonania kilka prostych zadań z zakresu pierwszej pomocy. Część zadań wykonuje zespół, część wykonywana jest przez jednego członka zespołu. Zadania są tak przygotowane, że wymagają przebiegnięcia krótkich, zazwyczaj kilkudziesięciometrowych odcinków. Czas trwania wszystkich zadań zależy od umiejętności i predyspozycji fizycznych, ale nie powinna przekroczyć 5 minut.
Typowe zadania do wykonania to wykonanie symulowanego telefonu na numer 112 i przekazanie informacji o zdarzeniu, resuscytacja, bieg po urządzenie AED, bandażowanie rany, ułożenie poszkodowanego w pozycje bezpieczną.

Program imprez
10.00 – rejestracja zawodników
10.45 – prelekcja/szkolenie
11.00 – rozpoczęcie rywalizacji (w kolejności zgłoszeń)

Warunki uczestnictwa
W imprezie biorą udział osoby bez ograniczeń wiekowych, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w imprezie.

Zgłoszenia
Udział w imprezie jest bezpłatny

Rejestracja odbywa się w dniu imprezy w biurze zawodów ul. Szeroka, róg ul. Traczy.
Nie ma limitu uczestników, ale ostatnie zespoły kończą rywalizację o godzinie 12.00.

Nagrody i świadczenia
Każdy uczestnik imprezy otrzyma dyplom uczestnika i okolicznościową przypinkę „Super-ratownik”. Najlepsze zespoły otrzymają trofea sportowe.

Polityka prywatności
Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, kategoria, miejsce, czas) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu Olszynki Grochowskiej i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym: rejestrację zawodników, pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

Postanowienia końcowe
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.
Organizator zapewnia ponadto:
• opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
• szatnie w namiotach
• depozyt rzeczy osobistych zapakowanych w torby/plecaki. Rowery, samochody, rzeczy wartościowe nie będą przyjmowane do depozytu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
• za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
• za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.