Bieg Olszynki Grochowskiej – regulamin

Start

REGULAMIN

BIEGU OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ w 189. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego

Organizator

Fundacja Bieganie

Kontakt: kontakt@entretiming.pl

Impreza organizowana jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy przez Dzielnicę Praga-Południe.

Termin i miejsce

Zawody odbędą się 23 listopada 2019 r.

Biuro zawodów, start i meta biegów przy ul. Szerokiej

Dystanse

 • 5km lub 10km

Trasa Biegu prowadzi ulicami i ścieżkami leśnymi. Limit czasu na pokonanie dystansu 5km wynosi 40 minut. Limit czasu na pokonanie dystansu 10km wynosi 80 minut od strzału startera. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność i są zobowiązani do stosowania przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego

Trasa biegu posiada atest dokonany przez organizatora przy pomocy skalibrowanego sprzętu do pomiaru odległości. Pomiar trasy z dokładnością do (10m).

Trasa oznakowana co 1 km. Start i meta w pobliżu biura zawodów. Po drogach publicznych bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu samochodowym. Po terenie parkowym bieg odbywa się przy otwartym ruchu pieszym i rowerowym.

 • 250m – rocznik 2012 i dzieci młodsze (dopuszczalna asysta rodziców lub opiekunów)
 • 500m – rocznik 2010-2011
 • 750m – rocznik 2008-2009

W biegach na dystansie 500m i 750m zawodnicy startują samodzielnie. Niedopuszczalna jest asysta rodziców/opiekunów.

Program imprez

9.30 – otwarcie biura zawodów, wydawanie pakietów startowych

10.15 – rozpoczęcie biegów dzieci (w kolejności 750m, 500m, 250m)

11.00 – uroczyste obchody 189. Rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochowską

12.00 – start biegu na 5km

12.14 – start biegu na 10km

13.40 – dekoracja zwycięzców

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu z ważnych powodów, w szczególności  powodu nagłych zjawiska atmosferycznych, decyzji administracyjnych, poważnych awarii.

Warunki uczestnictwa

W biegu na dystansie 5km i 10km mogą wystartować osoby, które mają ukończone 14 lat, a ponadto posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Każdy zawodnik musi zostać zweryfikowany w biurze zawodów. Udział w biegu z numerem startowym innej osoby prowadzi do dyskwalifikacji. Pakiety startowe nie są wydawane pełnomocnikom.

Zgłoszenia i opłata startowa

Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się online.

Limit zgłoszeń w biegu na 5km i 10km wynosi łącznie 600 osób. Limit dotyczy osób, które wniosły opłatę startową. Sama rejestracja nie daje gwarancji udziału. Po wpłynięciu opłat startowych od 600 zawodników zapisy zostaną zamknięte, a osoby, które nie wniosły opłat startowych zostają usunięte z listy startowej, niezależnie od tego kiedy zarejestrowały się do biegu.

Limit zgłoszeń w biegach dzieci wynosi łącznie 100 osób.

Opłata startowa w biegach dzieci (250m, 500m, 750m)

 • 1,00 zł

Opłata startowa w biegu na 5km i 10km zależy od momentu rozpoczęcia procesowania płatności przez system tpay (nie od chwili rejestracji) i wynosi:

 • 30 zł – do dnia 13 listopada 2019
 • 40 zł – od 14 listopada 2019

Opłata obowiązuje wszystkich uczestników biegów, niezależnie od wieku, stopnia sprawności czy innych okoliczności.

W przypadku wyczerpania się limitów miejsc w biegach, listy startowe są zamykane i nie przewiduje się przyjmowania zgłoszeń w dniu biegu.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay. Organizator nie udostępnia numeru rachunku do wykonania przelewu opłaty startowej.

Rezygnacja

Zawodnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w imprezie i żądać usunięcia jego danych z listy startowej. Należy tego dokonać wysyłając email na adres kontakt@entretiming.pl .

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny rezygnacji z udziału. Nie można przenieść opłaty na innego uczestnika. Odbiór pakietu startowego w terminie wcześniejszym i późniejszym niż w dniu biegu w godzinach pracy biura zawodów nie jest możliwy. Pakiet startowy nie będzie wysyłany zawodnikom, którzy nie wzięli udział w biegu.

Klasyfikacje

 • Bieg na 5km i 10km

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn:

M 20, 30, 40, 50, 60

K 20, 30, 40, 50, 60

W przypadku gdy na 10 dni przed imprezą w kategorii wiekowej będzie zarejestrowanych mniej niż 4 zawodniczek/zawodników, kategorie wiekowe łączy się z kategorią młodszą.

 • Biegi dzieci i młodzieży

Klasyfikacje generalne dziewcząt i chłopców w biegu na dystansach 500m i 750m. W biegu na dystansie 250m prowadzona jest klasyfikacja pierwszych trzech zawodników i zawodniczek na mecie.

Nagrody i świadczenia

Każdy uczestnik biegu na 5km i 10km otrzyma

 • okolicznościowy medal;
 • gorący poczęstunek

W biegu na 5km i 10km pierwsze trzy osoby w kategoriach kobiet i mężczyzn, oraz w kategoriach wiekowych otrzymają trofea sportowe.

W biegach dzieci pierwsze trzy osoby w kategoriach dziewcząt i chłopców otrzymają trofea sportowe.

Polityka prywatności

Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz wizerunku (zdjęcia wykonane w czasie zawodów) do celów organizacji i uczestnictwa w zawodach. Zdjęcia z zawodów i wyniki zawodów wraz z danymi osobowymi (imię, nazwisko, kategoria, miejsce, czas) będą podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych, prasie i w informatorach branżowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych zawodnika jest Fundacja Bieganie, NIP 1182054484. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Biegu Olszynki Grochowskiej i przekazania zawodnikom informacji o kolejnych edycjach imprezy. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym: rejestrację zawodników, pomiar czasu i wysyłkę SMS z wynikiem. Uczestnicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w imprezie.

 

Postanowienia końcowe

Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.

Protesty przyjmowane są przez koordynatora do czasu zakończenia zawodów i będą rozpatrywane bez zwłoki.

Organizator zapewnia ponadto:

 • opiekę medyczną podczas biegu w czasie objętym programem imprezy,
 • szatnie w namiotach
 • depozyt rzeczy osobistych zapakowanych w torby/plecaki.  Rowery, samochody, rzeczy wartościowe nie będą przyjmowane do depozytu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 • za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą,
 • za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.